User Tools

Site Tools


sport:hiking:yuzhu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
sport:hiking:yuzhu [2016/07/15 22:38]
hackerzhou [GPS记录]
sport:hiking:yuzhu [2016/07/15 22:44] (current)
hackerzhou
Line 2: Line 2:
 =====人员===== =====人员=====
 | 鲍郑鑫 | 黄炳瑞 | 黄毅熙 | 周可人 | 洪思祺 | 周磊 | BOWER ANDREW | | 鲍郑鑫 | 黄炳瑞 | 黄毅熙 | 周可人 | 洪思祺 | 周磊 | BOWER ANDREW |
-=====装备===== +
-| 头盔 | 抓绒帽 | 雪镜/​墨镜 | 抓绒手套 | 排汗内衣裤 | 羽绒服 | 冲锋衣裤 | +
-| 抓绒衣裤 | 雪套 | 徒步鞋 | 羊毛排汗袜 | 睡垫 | 睡袋 | 保温水壶 | +
-| 锅 | 防晒霜 | 登山杖 | 冰镐 | 安全带 | 主锁 | 快挂 | +
-| 扁带 | 头灯 | 登山包 | Sony A7M2 + 16-35 F4 | Sony RX100M3 | Garmin Virb XE | Garmin Fenix3 | +
-| Garmin eTrex 201 | 佳能炫飞 CP900 | Nikon AW120 | +
 =====行程===== =====行程=====
 ^ 日期 ^ 行程 ^ ^ 日期 ^ 行程 ^
Line 22: Line 17:
 | 20160711 | 格尔木->​察尔汗盐湖->​格尔木->​西宁(K9806 ¥208) | | 20160711 | 格尔木->​察尔汗盐湖->​格尔木->​西宁(K9806 ¥208) |
 | 20160712 | 西宁->​上海(Z42 ¥434.5) | | 20160712 | 西宁->​上海(Z42 ¥434.5) |
 +
 +=====装备=====
 +| 头盔 | 抓绒帽 | 雪镜/​墨镜 | 抓绒手套 | 排汗内衣裤 | 羽绒服 | 冲锋衣裤 |
 +| 抓绒衣裤 | 雪套 | 徒步鞋 | 羊毛排汗袜 | 睡垫 | 睡袋 | 保温水壶 |
 +| 锅 | 防晒霜 | 登山杖 | 冰镐 | 安全带 | 主锁 | 快挂 |
 +| 扁带 | 头灯 | 登山包 | Sony A7M2 + 16-35 F4 | Sony RX100M3 | Garmin Virb XE | Garmin Fenix3 |
 +| Garmin eTrex 201 | 佳能炫飞 CP900 | Nikon AW120 | 
  
 =====详细计划===== =====详细计划=====
sport/hiking/yuzhu.txt · Last modified: 2016/07/15 22:44 by hackerzhou